Świetlica szkolna

Regulamin świetlicy działającej  przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stróżówce

  1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.

2. Świetlica pracuje w dni robocze, w ciągu roku szkolnego. W dniach, które są wolne od zajęć dydaktycznych, ale nie od pracy, możliwe jest zapewnienie opieki świetlicowej na pisemne życzenie rodzica.

3. Świetlica pracuje od godziny 7:00 do godziny 15:30.

4. Jednostka zajęć świetlicowych to 60 minut.

5. Grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

6. Zajęcia świetlicowe mają charakter zajęć opiekuńczych. Do zadań nauczycieli pracujących  na świetlicy należy:

  • stwarzanie warunków do bezpiecznego pobytu uczniów,
  • inicjowanie i organizowanie różnych form działalności edukacyjnej i dydaktyczno-wychowawczej,
  • opracowanie programów i planów pracy,
  • poszerzanie wiedzy, umiejętności i rozwoju poziomu intelektualnego uczniów, poprzez bogatą ofertę tematyczną zajęć,
  • stwarzanie warunków na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom z rodzin dysfunkcyjnych.

7. Rodzice składają oświadczenia potwierdzające zatrudnienie oraz dane dziecka oraz przyjmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo w drodze do i ze świetlicy.

8. Złożenie przez rodzica oświadczenia oznacza zobowiązanie do uczestnictwa ucznia w zajęciach. Nieobecność należy usprawiedliwić, podobnie jak w przypadku zajęć obowiązkowych (lekcji).

9. Rodzic lub osoba upoważniona przez rodzica do odbioru dziecka, ma obowiązek zgłosić nauczycielowi dyżurującemu na świetlicy przejęcie opieki nad dzieckiem.

10. Niedopuszczalna jest sytuacja opuszczenia szkoły przez ucznia bez poinformowania opiekuna świetlicy.

11. Zachowanie ucznia podczas zajęć świetlicy może mieć wpływ na półroczną i końcową ocenę z zachowania.

12. Nauczyciele podlegają dyrekcji szkoły. Ich zajęcia są obserwowane. Praca na świetlicy jest elementem wpływającym na awans zawodowy i ocenę pracy nauczyciela.

13. Niniejszy regulamin wprowadza się zarządzeniem Dyrektora szkoły, a jego zmiany odbywać się będą zgodnie z procedurą.


Skip to content