Welcome to Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżówce   Click to listen highlighted text! Welcome to Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżówce

Psycholog szkolny

psycholog:  Grażyna Janik

Tel. 517 977 422 

ZAPRASZAM 

Czas pracy psychologa w roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stróżówce

Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 15.30 – 16.30
Wtorek 07:00 – 11:30
15:30-17:30
Środa 15:30 – 16:00
Piątek10:30 – 13:30
dostępność 15.30 – 16.00

Czym zajmuje się psycholog w szkole?

 • Psycholog szkolny dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczniom właściwej pomocy psychologicznej na terenie szkoły oraz wspiera rodziców w procesie wychowania.
 • Rozmowa z psychologiem to czas kiedy uczniowie, a także rodzice w spokojnej atmosferze znajdą zrozumienie i akceptację, a także uzyskają pomoc w potrzebie.

Psycholog dołoży starań by pomóc uczniowi i rodzicowi.

Razem z uczniem:

 • rozpozna mocne strony;
 • zdiagnozuje trudności emocjonalne;
 • będzie przeciwdziałać niepowodzeniom szkolnym;

a także podejmie działania mediacyjne w sprawach wychowawczych;

 • poprowadzi indywidualne lub grupowe zajęcia warsztatowe z uczniami;

Dla Rodziców przeprowadzi:

 • indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów;
 • udzieli porad i konsultacji w sprawach wychowawczych;
 • udzieli wsparcia w trudnych sytuacjach, pomorze w skierowaniu rodziców do specjalistycznych placówek;
 • udzieli informacji zwrotnych na temat rozwoju, postępów i funkcjonowania dziecka, ukierunkuje oddziaływania rodzicielskie;
 • działania o charakterze psychoedukacyjnym.

Dla Nauczycieli 

 • zapewni wsparcie w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • udzieli pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień  i potrzeb uczniów;
 • pomorze w określaniu form i metod wspierania uczniów;
 • przeprowadzi konsultacje z zespołem nauczycieli w celu ujednolicenia wspólnych oddziaływań wobec uczniów;
 • zapewni interwencje wychowawcze w razie potrzeb;
 • pomorze  wychowawcy w integrowaniu klasy;
 • udzieli wsparcia w trudnych sytuacjach.

Zasady udzielania pomocy psychologicznej

Pomoc psychologa udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów

Ważne!  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

Psycholog szkolny organizuje i udziela pomocy psychologicznej we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Psycholog szkolny udziela pomocy z inicjatywy: 

1) ucznia;

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) asystenta edukacji romskiej;

8) pomocy nauczyciela; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego.

Celem wsparcia psychologicznego jest m.in.: 

– udzielenie uczniowi ( grupie uczniów) pomocy w trudnej sytuacji; 

– udzielenie porady;

– udzielanie informacji; 

– wspieranie mocnych stron ucznia, rozwijanie jego uzdolnień; 

– pomoc w uzupełnianiu i wyrównywaniu zaległości edukacyjnych; 

– wspieranie działań wychowawczych rodziny; 

– wzmacnianie umiejętności wychowawczych rodziców i  nauczycieli; 

– pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących ścieżki edukacyjnej i zawodowej; 

– profilaktyka i edukacja zdrowotna; 

– integrowanie zespołów uczniowskich; 

– ułatwianie adaptacji ucznia w szkole; 

– kształcenie postaw i umiejętności prospołecznych uczniów; 

– rozwijanie umiejętności planowania własnego rozwoju.

Praca psychologa szkolnego polega na zbieraniu informacji na temat klientów (uczniów, rodziców, nauczycieli), problemów czy zjawisk.

Odbywa się to podczas badań psychologicznych, które przyjmują formę: ankiety, rozmowy, obserwacji, testu, kwestionariusza, rysunku itp.

Obok informacji zaczerpniętych z takich badań, psycholog wykorzystuje informacje pochodzące z innych źródeł: uczniów, nauczycieli, dyrekcji, pracowników obsługi szkoły, rodziców, własnych obserwacji, doświadczeń i odczuć

Uczniom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy pojawiają się: 

❑ kłopoty z nauką, koncentracją i przystosowaniem do życia szkolnego; 

❑ aklimatyzacją pocovidowa w szkole, grupie; 

❑ wojną; 

❑ kłótnie i nieporozumienia; 

❑ przygnębienie, niepewność, brak perspektywy; 

❑ konflikty w grupie i między kolegami; 

❑ dokuczanie, odrzucenie, przemoc fizyczna lub psychiczna, mobbing, wykluczenie; 

❑ miłość, zauroczenie; 

❑ konflikty moralne; 

❑ konflikty z dorosłymi; 

❑ uczucia z którymi sobie trudno poradzić; 

❑ lęk, wstyd, poczucie zagrożenia, bezradność, niepokój o siebie i o innych; 

❑ złe traktowanie, wyszydzanie, wyśmiewanie, poniżanie, niedocenianie i inne; 

❑ problemy rodzinne – przemoc domowa, wykorzystywanie seksualne, złe traktowanie, zaniedbanie, porzucenie, rozwód, wyjazd rodziców za granicę, uzależnienia, choroba przewlekła, choroba umysłowa; 

❑ objawy fizycznego i psychicznego wyczerpania, osłabienie, senność, lęki; 

❑ problemy z akceptacją własnego ciała; 

❑ problemy z tożsamością seksualną; 

❑ zaburzenia jedzenia; 

❑ nagłe zmiany zachowania, ubierania się, ślady pobicia, zadrapań, bóle głowy, bóle brzucha;

❑ labilność nastroju, złość, zachowania agresywne, lękowe, niepokój i wiele innych. 

Rodzicom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy

❑ trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka;

 ❑ należy stworzyć odpowiednie lub specjalne warunki do nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka; 

❑ trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny; 

❑ dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką; 

❑ pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi;

❑ trzeba określić zasoby dziecka, zaakcentować mocne strony, okazać dumę z osiągnięć dziecka, wspólnie świętować sukcesy; 

❑ trzeba przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania; 

❑ pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach; 

❑ pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość;

 ❑ zachowania agresywne, poniżanie, lekceważenie dziecka; 

❑ trzeba omówić nieprawidłowe postawy wychowawcze rodziców: nadmierne ochranianie dziecka, zbyt małe wymagania, wyręczanie go, tendencję do poświęcania się lub nadmierny krytycyzm i wymagania, perfekcjonizm; 

❑ pojawiają się problemy wychowawcze w okresie dojrzewania lub problemy rodzinne tj. napięta atmosfera domowa, konflikty małżeńskie, rozwód, wyjazd któregoś z rodziców za granicę w celach zarobkowych, przemoc domowa, uzależnienia, trudności finansowe; 

❑ trzeba wspólnie działać, aby pomóc dziecku w problemach w szkole lub poza nią

Zapraszam, Grażyna  Janik – psycholog

Skip to content Click to listen highlighted text!