Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony szkoły

Wstęp deklaracji

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stróżówce.

https://szkolastrozowka.netstrefa.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżówce

Stróżówka 159
38 – 300 Gorlice
Telefon: 18 353 66 01
Adres e-mail: sp-strozowka@gmina.gorlice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona podmiotowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stróżówce jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Częściowa zgodność jest spowodowana wyłączeniami, wymienionymi poniżej:

 • Zamieszczone na stronie szkoły informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne w całości: zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań szkoły
 • Zamieszczone na stronie szkoły informacje niewytworzone przez jednostkę są w postaci załączników w formie skanów.

Ułatwienia na stronie szkoły

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • możliwość głośnego odczytania zaznaczonego tekstu

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżówce.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2024-03-15

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Wioletta Podsadowska
e-mail: sp-strozowka@gmina.gorlice.pl
Telefon: 18 353 66 01

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych
w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stróżówce znajduje się w miejscowości Stróżówka 159.

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżówce znajduje się w miejscowości Stróżówka 159.

 • do budynku prowadzi pięć wejść,
 • wejście główne do szkoły oraz wejście do przedszkola znajdują się od frontu budynku i są powyżej poziomu ulicy, do wejść tych prowadzą podjazdy dla wózków inwalidzkich,
 • dwa wejścia z tyłu budynku znajdują się na poziomie ulicy,
 • nad żadnym wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • przy wejściu głównym do budynku oraz przy salach lekcyjnych i toalecie na parterze są oznaczenia w alfabecie Braille’a,
 • w budynku jest pętla indukcyjna,
 • w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma windy,
 • w pobliżu budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content