Christmas is coming.
Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia.

autor: Alicja Pufka

Cele ogólne:

– porównanie angielskich i polskich tradycji oraz obyczajów Bożego Narodzenia

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • poznaje brytyjskie zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • zna i rozumie słownictwo dotyczące Świąt Bożego Narodzenia,
 • doskonali umiejętność czytania i słuchania,
 • rozwija umiejętności interpersonalne, integruje się z klasą oraz uczy się współpracy
  w grupie.

Metody i formy pracy: burza mózgów, komunikacyjna, aktywizująca, praca w grupie, z całą klasą

Pomoce dydaktyczne: tablica multimedialna

Przebieg zajęć:

I. Czynności wstępne:

 1. Powitanie.
 2. Sprawdzenie obecności i zadania domowego.
 3. Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.

II. Rozgrzewka językowa:

 1. Brainstorming (burza mózgów): nauczyciel prosi uczniów o wymienienie wyrazów
  i wyrażeń kojarzących się ze Świętami Bożego Narodzenia.
 2. Ćwiczenie na tablicy multimedialnej – pasujące pary. Uczniowie dopasowują słowa związane z Bożym Narodzeniem do ich definicji (TIK). – ćwiczenie multimedialne

III. Zasadnicza część lekcji:

 1. Praca w grupach: Co wiecie o zwyczajach i tradycjach Bożego Narodzenia?
  Waszym zadaniem jest uzupełnienie tekstu brakującymi słowami poprzez wybranie  odpowiedniego wyrazu z rozwijalnej listy. (TIK) – ćwiczenie interaktywne
 2. Dyskusja na temat zwyczajów świątecznych występujących w Wielkiej Brytanii oraz Polsce, zastosowanie w wypowiedziach czasu Present Simple np. In Great Britain people eat turkey on Chrtistmas but in Poland we eat carp. In Poland and Britain people decorate a Christmas tree.
 3. Słuchanie kolędy, wspólne śpiewanie. (TIK) – wspólne kolędowanie
 1. Zadanie pracy domowej: Wykonaj kartkę świąteczną wraz z życzeniami w języku angielskim.
Skip to content