REKRUTACJA
DO SZKOŁY
  Harmonogram

  Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

  Wniosek


STATUT
  Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

  Zmiany w Statucie - Biblioteka szkolna
PROGRAMY
  Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny